Season: CCWinter2016 Meet: major.leagues:VS-1:q-ace Game:2

"Major Leagues" vs. "Q-ace"
Johnny Alejandro def. Jay Shin 21-21 in 34/34
Official Scoresheet: Tue Feb 16, 2016
Jay Shin (34) Johnny Alejandro (21)
RunPerf -0.19 RunPerf 0.10
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 2 [0.92] 2 - [-0.59] 0
2 2 [0.92] 4 3 [2.77] 3
3 - [-0.68] 4 - [-0.59] 3
4 - [-0.68] 4 - [-0.59] 3
5 - [-0.68] 4 1 [0.53] 4
6 3 [1.71] 7 - [-0.59] 4
7 - [-0.68] 7 - [-0.59] 4
8 - [-0.68] 7 - [-0.59] 4
9 - [-0.68] 7 1 [0.53] 5
10 - [-0.68] 7 - [-0.59] 5
11 - [-0.68] 7 1 [0.53] 6
12 - [-0.68] 7 1 [0.53] 7
13 1 [0.12] 8 4 [3.88] 11
14 1 [0.12] 9 - [-0.59] 11
15 1 [0.12] 10 - [-0.59] 11
16 - [-0.68] 10 1 [0.53] 12
17 - [-0.68] 10 - [-0.59] 12
18 1 [0.12] 11 - [-0.59] 12
19 - [-0.68] 11 1 [0.53] 13
20 - [-0.68] 11 1 [0.53] 14
21 1 [0.12] 12 - [-0.59] 14
22 2 [0.92] 14 - [-0.59] 14
23 - [-0.68] 14 - [-0.59] 14
24 - [-0.68] 14 - [-0.59] 14
25 1 [0.12] 15 1 [0.53] 15
26 - [-0.68] 15 - [-0.59] 15
27 - [-0.68] 15 - [-0.59] 15
28 1 [0.12] 16 1 [0.53] 16
29 2 [0.92] 18 - [-0.59] 16
30 - [-0.68] 18 1 [0.53] 17
31 1 [0.12] 19 - [-0.59] 17
32 2 [0.92] 21 - [-0.59] 17
33 - [-0.68] 21 1 [0.53] 18
34 - [-0.68] 21 3 [2.77] 21