Season: CCFall2019

"Plus Six" vs. "Kingsmen"
Young Jin Kwun def. Johnny Kim 19-22 in 37/36
Official Scoresheet: Tue Jan 7, 2020
Young Jin Kwun (19) Johnny Kim (24)
RunPerf 0.05 RunPerf 0.01
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.57] 0 - [-0.61] 0
2 - [-0.57] 0 - [-0.61] 0
3 - [-0.57] 0 - [-0.61] 0
4 - [-0.57] 0 2 [1.43] 2
5 - [-0.57] 0 1 [0.41] 3
6 - [-0.57] 0 1 [0.41] 4
7 1 [0.63] 1 - [-0.61] 4
8 2 [1.82] 3 - [-0.61] 4
9 - [-0.57] 3 - [-0.61] 4
10 - [-0.57] 3 - [-0.61] 4
11 - [-0.57] 3 1 [0.41] 5
12 - [-0.57] 3 1 [0.41] 6
13 - [-0.57] 3 - [-0.61] 6
14 - [-0.57] 3 3 [2.45] 9
15 - [-0.57] 3 - [-0.61] 9
16 - [-0.57] 3 - [-0.61] 9
17 - [-0.57] 3 - [-0.61] 9
18 - [-0.57] 3 2 [1.43] 11
19 6 [6.60] 9 - [-0.61] 11
20 - [-0.57] 9 1 [0.41] 12
21 3 [3.02] 12 1 [0.41] 13
22 - [-0.57] 12 - [-0.61] 13
23 - [-0.57] 12 1 [0.41] 14
24 - [-0.57] 12 2 [1.43] 16
25 - [-0.57] 12 - [-0.61] 16
26 1 [0.63] 13 - [-0.61] 16
27 1 [0.63] 14 - [-0.61] 16
28 - [-0.57] 14 1 [0.41] 17
29 - [-0.57] 14 - [-0.61] 17
30 1 [0.63] 15 1 [0.41] 18
31 - [-0.57] 15 1 [0.41] 19
32 - [-0.57] 15 2 [1.43] 21
33 1 [0.63] 16 1 [0.41] 22
34 - [-0.57] 16 - [-0.61] 22
35 - [-0.57] 16 - [-0.61] 22
36 2 [1.82] 18 - [-0.61] 22
37 1 [0.63] 19