Season: CCFall2019

"Supreme" vs. "Plus Six"
Young Jin Kwun def. Woong Shin 20-22 in 36/36
Official Scoresheet: Tue Dec 3, 2019
Woong Shin (24) Young Jin Kwun (19)
RunPerf 0.01 RunPerf 0.10
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.61] 0 2 [1.82] 2
2 - [-0.61] 0 - [-0.57] 2
3 - [-0.61] 0 - [-0.57] 2
4 - [-0.61] 0 - [-0.57] 2
5 - [-0.61] 0 3 [3.02] 5
6 - [-0.61] 0 1 [0.63] 6
7 5 [4.49] 5 - [-0.57] 6
8 2 [1.43] 7 - [-0.57] 6
9 - [-0.61] 7 - [-0.57] 6
10 1 [0.41] 8 - [-0.57] 6
11 1 [0.41] 9 - [-0.57] 6
12 1 [0.41] 10 1 [0.63] 7
13 1 [0.41] 11 - [-0.57] 7
14 - [-0.61] 11 - [-0.57] 7
15 - [-0.61] 11 3 [3.02] 10
16 - [-0.61] 11 1 [0.63] 11
17 - [-0.61] 11 - [-0.57] 11
18 1 [0.41] 12 2 [1.82] 13
19 - [-0.61] 12 - [-0.57] 13
20 - [-0.61] 12 1 [0.63] 14
21 1 [0.41] 13 - [-0.57] 14
22 1 [0.41] 14 - [-0.57] 14
23 - [-0.61] 14 - [-0.57] 14
24 3 [2.45] 17 - [-0.57] 14
25 - [-0.61] 17 - [-0.57] 14
26 - [-0.61] 17 1 [0.63] 15
27 - [-0.61] 17 1 [0.63] 16
28 - [-0.61] 17 - [-0.57] 16
29 - [-0.61] 17 - [-0.57] 16
30 - [-0.61] 17 - [-0.57] 16
31 3 [2.45] 20 2 [1.82] 18
32 1 [0.41] 21 - [-0.57] 18
33 1 [0.41] 22 - [-0.57] 18
34 - [-0.61] 22 - [-0.57] 18
35 - [-0.61] 22 - [-0.57] 18
36 - [-0.61] 22 2 [1.82] 20