Season: CCFall2018 Meet: plus.six:VS-1:major.leagues Game:4

"Major Leagues" vs. "Plus Six"
Francisco Vargas def. Young Jin Kwun 15-15 in 25/24
Official Scoresheet: Tue Oct 30, 2018
Francisco Vargas (15) Young Jin Kwun (18)
RunPerf 0.31 RunPerf 0.22
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.52] 0 - [-0.56] 0
2 - [-0.52] 0 - [-0.56] 0
3 - [-0.52] 0 - [-0.56] 0
4 - [-0.52] 0 - [-0.56] 0
5 1 [0.87] 1 1 [0.68] 1
6 - [-0.52] 1 2 [1.92] 3
7 - [-0.52] 1 1 [0.68] 4
8 - [-0.52] 1 1 [0.68] 5
9 1 [0.87] 2 - [-0.56] 5
10 2 [2.26] 4 1 [0.68] 6
11 - [-0.52] 4 2 [1.92] 8
12 - [-0.52] 4 1 [0.68] 9
13 - [-0.52] 4 - [-0.56] 9
14 - [-0.52] 4 1 [0.68] 10
15 - [-0.52] 4 - [-0.56] 10
16 - [-0.52] 4 - [-0.56] 10
17 - [-0.52] 4 - [-0.56] 10
18 - [-0.52] 4 2 [1.92] 12
19 1 [0.87] 5 1 [0.68] 13
20 - [-0.52] 5 - [-0.56] 13
21 1 [0.87] 6 - [-0.56] 13
22 6 [7.83] 12 1 [0.68] 14
23 1 [0.87] 13 - [-0.56] 14
24 1 [0.87] 14 1 [0.68] 15
25 1 [0.87] 15